อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางนงนฺช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมาตรฐานการทำงานให้เกิดผลผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
16 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
16 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
16 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายชาติชาย ประสาระวัน
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
14 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 4
13 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2
13 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19
10 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมโครงการมาตรการ วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะที่ 3
10 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก 9th Global Soil Partnership Plenary Assembly (GSP PA9)
9 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management
9 ก.ย. 2564
1 ..