นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2

               วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (เพิ่มเติม) การแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
                ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ....... (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565-2570 และมีการรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ สุดท้ายเรื่องการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน