นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 4

                วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 4 /2564 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมฯ ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่เป้าหมายโครงการฯ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยผ่านสื่อต่างๆ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
                ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ปัจจุบันมีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 27,923 ราย ดำเนินการขุดแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายการดำเนินงาน สำหรับพื้นที่ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 เนื่องจากบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการฯ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการ สำหรับทางด้าน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีการดำเนินการล่าช้า โดยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินทั่วประเทศปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในงบดำเนินงานทุกรายการ ให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแผนการดำเนินการต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 อีกด้วย

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน