นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ประชุมโครงการมาตรการ วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะที่ 3

               วันศุกร์ที่  10 กันยายน  2564 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานในการประชุม โครงการมาตรการ/วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2564-2568) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือในรายละเอียดของโครงการฯ การเสนอพื้นที่ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงกิจกรรมและแผนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เชี่ยวชาญไต้หวันจากหน่วยงาน Soil and Water Conservation Bureau (SWCB) ณ ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน