นางสาวเกษร จำปา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
                ในการนี้ นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน พร้อมด้วยหัวหน้างานบูรณาการและศูนย์สาขา ได้รายงานผลดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในปี 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปรับเปลี่ยนการอบรมเป็น รูปแบบออนไลน์ จำนวน 21 หลักสูตร อาทิเช่น การฝึกอบรมขยายผลสำเร็จของศูนย์ฯ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 400 ราย นอกจากนี้ในส่วนงานขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งสิ้น 1,350 ราย ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 20 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2548-2564 (บ่อน้ำตื้น) จำนวน 634 บ่อ และมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจัดทำโครงการ “กล้า อิ่ม สุข” แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในเพจศูนย์  official line ร้านพวงคราม อีกทั้งยังมีสาธิตการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ


รายงาน/ภาพ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ