นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนกลาง
ประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

                  วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม นายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการ ร่วมพิจารณากรณีพิจารณา เรื่อง การจัดทำโซนนิ่งเขตการปลูกข้าวภาคเกษตร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นประเด็นแนวทางการส่งเสริมการจัดทำโซนนิ่งเขตการเกษตรเพื่อการปลูกข้าว  และประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็นเพิ่อพิจารณาได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 อาคารรัฐสภา


รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน