นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ”

               วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ” เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ และเข้าใจแนวคิดการดำเนินการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร
               การฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคม อ่อนละมัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ จากกอง/สำนักในส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และศูนย์ฯ โดยกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2564
               ทั้งนี้ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการดึงเอาศักยภาพ ประสบการณ์ ของคนเก่งที่มีความชำนาญการทำงานในองค์กร ได้ออกมาสร้างแนวคิด ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาใช้พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น องค์กรที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย และยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน