นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

               วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ ห้องรับรอง 1202 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงาน กปร.
               ในการนี้ ที่ประชุมฯ มีการสรุปสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 54 โครงการ และสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 44 โครงการ อีกทั้งยังได้พิจารณาลักษณะโครงการที่มีความพร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2565 อาทิ โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่าระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (ระบบประปาภูเขาบ้านวังคำ) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในลักษณะการดำเนินการโครงการร่วมระหว่างกรมชลประทานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
               ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน